GEBRUIKSVOORWAARDEN 19 april 2019

 1. Inleiding

Op deze pagina worden de gebruiksvoorwaarden beschreven die gelden voor alle internetgebruikers die een bezoek brengen aan https://mijnccc.nl (de ‘site’). Door het gebruik van de site verbindt u zich ertoe zonder voorbehoud te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

 1. Intellectueel eigendom

De site is eigendom van en wordt onderhouden door Cancer Care Center B.V. (hierna: ‘Cancer Care Center, CCC, ‘wij’ of ‘ons’). De presentatie en elk van de componenten, met inbegrip van handelsmerken, logo’s en domeinnamen op de site gepubliceerd, is beschermd door wetgeving inzake intellectuele eigendom en het eigendom van Cancer Care Center B.V.

Geen enkel onderdeel van de site mag op enige wijze en via enig medium geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, bewerkt, gedownload, onbruikbaar gemaakt, doorgestuurd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cancer Care Center. Alleen het kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik (met inbegrip van financiële verslaggeving of berichtgeving in de media) is toegestaan.

De volgende kennisgeving dient op elke toegestane kopie van alles of een gedeelte van de inhoud van de site te worden vermeld: ‘COPYRIGHT 2019 Cancer Care Center - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.’

Cancer Care Center houdt zich het recht voor om wettelijke maatregelen te treffen tegen elke inbreuk hun intellectuele eigendomsrechten.

 1. Aard van de informatie

Op de site kunnen meningen zijn vermeld van deskundigen die op een bepaald gebied met betrekking tot de inhoud van de site zijn geraadpleegd, of er kunnen uittreksels van persartikelen zijn opgenomen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige of de krant, en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Cancer Care Center. Cancer Care Center is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie en meningen. Een mening van een deskundige geeft alleen de persoonlijke kijk van de deskundige in kwestie weer en dient in geen geval opgevat te worden als de mening of verantwoordelijkheid van Cancer Care Center.

Op de site zou ook informatie kunnen staan met betrekking tot ziektes, gezondheid, fitness, geneesmiddelen en medische behandelingen. Dit is slechts ter informatie en niet bedoeld ter vervanging van het advies dat u van uw eigen arts of apotheker krijgt. U dient deze informatie niet te gebruiken voor de diagnose van welke ziekte of welk lichamelijk ongemak ook, noch voor het voorschrijven of gebruiken van medicatie die op de site gepresenteerd wordt.

Mocht u de site gebruiken voor het melden van gezondheidsproblemen, bijwerkingen of product technische klachten, of voor het stellen van technische of medische vragen betreffende medische producten, is Cancer Care Center niet verplicht, noch aansprakelijk voor het behandelen of beantwoorden van deze melding. U dient zich hiervoor altijd tot uw eigen arts of apotheker te wenden.

 1. Links naar andere websites

Daar waar de site links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Cancer Care Center heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor noch voor enige schade of enig verlies als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt. Het bestaan van een link tussen de site en een site of bron van derden betekent geenszins dat op welke wijze ook de inhoud van deze sites of bronnen of enig gebruik dat van dergelijke inhoud gemaakt kan worden door Cancer Care Center wordt goedgekeurd.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat uw computer of (mobiele) apparaat beschadigd kan worden door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze inbraken door derden.

Sites van derden kunnen hypertekst links bevatten naar deze site. CCC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke sites van derden. Deze sites worden door Cancer Care Center niet herzien, gecontroleerd of goedgekeurd en CCC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen beschikbaar op, of toegankelijk via, deze sites.

 1. Persoonlijke gegevens

Cancer Care Center respecteert de privacy van eenieder die de site bezoekt. Als u deze site bezoekt en gebruikt, kan Cancer Care Center persoonlijke gegevens van u verwerken. Hiertoe is Cancer Care Center de verantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Klik hier om ons privacybeleid te lezen. Daarin vindt u uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonlijke gegevens die via onze site worden verzameld.

 1. Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn noodzakelijk om deze site aan u beschikbaar te stellen, andere cookies stellen ons in staat de doelgroep van de site en het verkeer naar de site te analyseren. Cookies worden eveneens door ons, adverteerders en andere partners gebruikt om u advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

 1. Beperkingen van aansprakelijkheid

Cancer Care Center zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site bekend wordt gemaakt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud zonder kennisgeving vooraf te allen tijde te veranderen. Nochtans geeft Cancer Care Center geen garantie of waarborg wat betreft de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garanderen of waarborgen wij dat de informatie actueel is.

Directe schade als gevolg van opzet of grove schuld zijdens Cancer Care Center uitgezonderd, aanvaardt Cancer Care Center geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • enige schade als gevolg van onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid ten aanzien van informatie die op de site beschikbaar is;
 • enige schade als gevolg van frauduleuze inmenging van een derde partij, resulterend in een wijziging van de op de site beschikbare informatie of materialen;
 • en meer algemeen, enige schade, in welke vorm ook, als gevolg van (i) toegang of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief bugs, virussen die uw computer of enig ander eigendom kunnen besmetten, en/of (iii) waarde die wordt gehecht aan informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

De informatie en materialen op de site worden ‘in de zich alsdan bevindende staat’ verstrekt zonder enige garantie of waarborg, zij het impliciet of expliciet.

 1. Beschikbaarheid van de site

Door uw bezoek aan de site erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te leveren en dat Cancer Care Center hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt; (ii) dat de site soms tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en (iii) dat de werking van de site negatief kan zijn beïnvloed door voorvallen en/of aangelegenheden buiten de macht van Cancer Care Center, zoals transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen Cancer Care Center en u en tussen Cancer Care Center en andere systemen en netwerken.

Cancer Care Center en/of onze leveranciers kunnen, te allen tijde, de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, tijdelijk of permanent, voor onderhoudswerkzaamheden en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Cancer Care Center is niet aansprakelijk voor enigerlei aanpassing aan, onderbreking of opschorting van de site.

 1. Algemene informatie

Uitgever van de site:

Cancer Care Center B.V., statutair gevestigd te Nicolaas Witsenstraat 9 H, 1017ZE te Amsterdam. KVK-nummer: 70539227, Vestigingsnummer 000038796910

Technisch onderhoud van de site: MEDonline International B.V., statutair gevestigd te De Corridor 14L, 3621 ZB te Breukelen. KVK-nummer: 54122171, Vestigingsnummer: 000023935839

Hosting van de site: TransIP B.V., een bedrijf wettelijk opgericht en ingeschreven in Nederland, met geregistreerd adres Schipholweg 9B, 2316 XB, Leiden.

 1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de site is Nederlands recht van toepassing en alle aanspraken die voortvloeien uit of betrekking hebben op een bezoek aan de site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Privacy

 1. Inleiding

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de praktijken van Cancer Care Center B.V. (‘Cancer Care Center, ‘CCC’, wij’ of ‘ons’), betreffende het verzamelen, gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens (zoals hierna omschreven) via https://mijnCCC.nl/ (de ‘site’) in zijn hoedanigheid als gegevensverantwoordelijke (zoals hierna omschreven).

Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met ‘gegevensverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Zorg dat u dit privacybeleid leest alvorens de site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de site is onderworpen aan dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacybeleid regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

 1. Verwerking van toegangsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van deze website, moet u een account aanmaken en inloggen. U wordt bij het aanmelden verzocht persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord (gehasht). Daarnaast ook mogelijk specialisme en persoonlijke beschrijving. Binnen de website worden er connecties gelegd met uw cliënten/zorgverleners. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat u ook gebruik kunt maken van de site. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingsprocessen is grotendeels de uitvoering van een (account-) overeenkomst met u. Daarenboven is een rechtsgrond ons legitieme belang bij het zorgvuldig beheren van accounts en bijhouden van gegevens.

 1. Overige gegevensverwerking

Deze site verwerkt ook persoonlijke gegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site.

 1. Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

 1. Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

 1. Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

Recht van inzage. U kunt met ons contact opnemen voor het verkrijgen van informatie of wij al dan niet persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben verwerken. Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen wij u informeren betreffende de categorieën van persoonlijke gegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie persoonlijke gegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

Recht op rectificatie. U hebt het recht op rectificatie of completering van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u opslaan.

Recht van bezwaar. Indien onze verwerking is gebaseerd op een legitiem belang van Cancer Care Center, hebt u te allen tijde het recht van bezwaar tegen deze verwerking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Recht op gegevenswissing. U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens op systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen via:

Cancer Care Center

Via informatie@cancercarecenter.nl

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Cancer Care Center uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .